ชีวิตที่ยั่งยืนต้องสอดคล้องกับการดูแลรักษ์โลก

ขยะจากเศษอาหารตัวการทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยเครื่องกำจัดขยะ Civio จะเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และ ช่วยให้เกษตรกรออกผลผลิตได้มีคุณภาพพร้อมทั้งลดภาวะโลกร้อนควบคู่ไปด้วย Civio นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง