Category Archives: กิจกรรมของเรา

ชีวิตที่ยั่งยืนต้องสอดคล้องกับการดูแลรักษ์โลก

ขยะจากเศษอาหารตัวการทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยเครื่องกำจัดขยะ Civio